Mr. Ashok Singh

Principal

Mr. Avinash Shrivastava

M.Sc. B.Ed and 4 Years Experience

Mrs. Asha Gupta

M.A. and 20 Years Experience

Mrs. Deepika Shrivastava

M.A. NTT and 8 Years Experience

Mr. Vinod Kumar Gond

B.Tech and 2 Years Experience

Mr. Mahboob Ali

MCA and 7 Years Experience

Mr. Surendra Kumar Patel

B.A. B.Ed. and 1 Year Experience

Mrs. Savita Singh

B.A. B.Ed. NTT and 6 Years Exp

Miss Sarika Singh

M.Com. NTT and 4 Years Experience

Mrs. Sanju Mishra

M.Sc. D.El.Ed and 5 Years Exp

Mrs. Sarita

MA M.Ed. B.Ed 10 Years Exp

Mrs. Pooja Sharma

M.Com. D.El.Ed and 3 Years Exp

Mrs. Indu Singh

B.A and 10 Years Experience

Miss Preeti Gupta

B.A BTC and 2 Years Experience

Miss Neha Yadav

B.A and 2 Years Experience

Miss Mandvee Verma

M.A. B.Ed.

Mr. Sumit Kumar Singh

BCA, B.Ed., BTC

Miss Roshan Ara

B.Sc (Biology)